T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
VAN / İPEKYOLU - Cumhuriyet Anadolu Lisesi

İKİNCİ DÖNEM BAŞI ÖĞRETMENLER KURULU GÜNDEM MADDELERİ

ÖĞRETMEN ARKADAŞLARA
Değerli Meslektaşım, 2023 – 2024 Öğretim yılı 2. dönem başı öğretmenler kurulu toplantısı 06.02.2024 Salı günü saat 13.00’te okulumuz konferans salonunda yapılacaktır.   Belirtilen tarihte aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplantıya hazırlıklı olarak ve zamanında katılmanızı önemle rica ederim.                                                                                                                      Zeynalabidin AKKUŞ

TOPLANTININ GÜNDEM MADDELERİ MADDE
MADDE 1. Açılış, yoklama ve kurul yazmanlarının belirlenmesi (1. dönem görev yapanlar devam edebileceği gibi yeni görevlendirme de yapılabilir.)

MADDE 2. Gündem maddelerinin okunması varsa yeni maddelerin eklenmesi. MADDE 3. 2023/2024 öğretim yılı sene başı öğretmenler kurulunda alınan kararların gözden geçirilmesi ve uygulama durumunun değerlendirilmesi.

MADDE 4. Türkçenin doğru ve kurallarına uygun olarak kullanılması. Tüm evrakların yazım kurallarına uygun hazırlanması.

MADDE 5. Atatürkçülük, demokrasi, insan hakları, hukuk, mesleki etik, değerler eğitimi ile ilgili konuların derslerde işlenişine ilişkin hususlar.

MADDE 6. Eğitim-öğretim etkinliklerinin düzenli yürütülmesi. a) Bayrak törenlerinin özenle yapılması (Milli Eğitim Bakanlığı Bayrak Törenleri Yönergesi madde: 5, 6) b) Derslere zamanında giriş çıkışların yapılması. Ders defterlerinin usulüne uygun olarak kazanımların yazılması, yoklama fişlerinin gereği gibi vaktinde işlenmesi. c) Derse geç giren öğrencilerle ilgili yapılacak işlemler. (Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği madde: 35- 36). Devam – devamsızlık, geç gelme durumları, öğrenci devamsızlığının azaltılması için alınması gereken önlemler. d) Kütüphanenin etkin olarak kullanılması. Kitap okumanın özendirilmesi için gereken çalışmaların yapılması. e) Spor malzemelerinin kullanımı, bakımı, spor alanlarının temizliği ve düzeni. f) Ders dışı egzersiz faaliyetleri (DDE) hakkında bilgi verme ve kuralları açıklama. Okulda 1. dönem gözlenen kusurlar.

MADDE 7. 2023– 2024 öğretim yılı 1. dönem devam – devamsızlık durumlarıyla ilgili değerlendirmelerin yapılması. a) 1. dönem sınıf ders başarısı analizlerinin değerlendirilmesi, 1. dönem sonu genel başarı oranları, başarı ortalamaları ve görüşlerin alınması. Zümre öğretmenleri arasındaki eşgüdümsüzlükler, tutarsızlıklar. Bilimsel, eğitsel, etik değerler göz önüne alınmadan yüksek not verme, yapay başarı oluşturma, öğrencileri kolaycılığa alıştırma, yüksek notlar vererek yasak savma vb. gibi davranışların önlenmesi. İlgili öğretmenlerin bilgilendirilmesi. Aynı derse giren öğretmenler arasındaki not verme uçurumlarının olumsuz yansımalarının açıklanması. Çok yüksek başarı oranı(%90) yakalayan ya da başarıyı hiç yakalayamayan(%50 altı) öğretmenlerin görüşlerini kurula sunması.

MADDE 8. Öğretmen – öğrenci ilişkileri hakkında özellikle yeni göreve başlayan öğretmenlere öneriler sunma.

MADDE 9. Stratejik planlamaya ilişkin iş ve işlemler.

MADDE 10. Önemli gün ve haftaların kutlanması 2. dönem yapılacak sosyal ve kültürel faaliyetlerin belirlenmesi ve yapılacak çalışmalar. - 12 Mart 2023, İstiklal Marşı’nın kabulü ile ilgili anma töreninin yapılması. - 18 Mart 2023, Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü ile ilgili anma töreninin yapılması - 23 Nisan 2023, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 19 Mayıs 2023, Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

MADDE 11. Proje çalışmaları (AB Erasmus+, TÜBİTAK YARIŞMALARI, MEB Robot, TEKNOFEST, DAKA) hakkında kurula bilgi arz etme

MADDE 12. 2023-2024 öğretim yılı 1. dönem rehberlik ve psikolojik danışma servisinin faaliyet raporunun okunması. 2. dönem planlanan rehberlik ve psikolojik danışmanlık etkinlikleri hakkında kurula bilgi arz etme

MADDE 13. Sınıf rehber (danışman) öğretmenlerinin 1. dönem rehberlik faaliyetlerinin görüşülmesi. En kıdemli iki öğretmenin rehberlik etkinlikleri kapsamında yaptığı çalışmaları kurula açıklaması, anlatması, vizyon çizmesi. Öğrencilere koçluk/liderlik/rol model olma yönünde önerilerin dile getirilmesi.

MADDE 14. Sosyal Kulüpler tarafından 2023-2024 öğretim yılı 1. dönem yapılan, 2. dönem yapılması planlanan etkinlik ve toplum hizmeti çalışmalarıyla sosyal etkinlikler kapsamında yapılacak geziler, çalışmalar, projeler hakkında kurula bilgi verme ve Planlama yapılması.

MADDE 15. Okulun tanıtımı, mesleki rehberlik ve danışma hizmetlerinin görüşülmesi.

MADDE 16. Okulun amacı, okul ve çevre ilişkileri hakkında bilgi verme.

MADDE 17. Kurum kültürünün oluşturulması çalışmaları hakkında kurula bilgi verme.

MADDE 18. E- okul uygulamaları, bilgi güncelleme, notları zamanında sisteme işleme vb.

MADDE 19. 2023-2024 öğretim yılı 1. dönem veli toplantısı ile ilgili değerlendirmeler ile 2. dönem veli toplantısı tarihinin belirlenmesi. Dönemlik veli toplantılarının amacı, içeriği, hedefi hakkında öneriler sunma.

MADDE 20. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme kurulu toplantı tarihinin belirlenmesi.

MADDE 21. Değişen kurul, komisyon, rehberlik sınıfı, sosyal kulüp görevleri hakkında bilgi verme.

MADDE 22. Okulun genel işleyişine ait çalışmaların değerlendirilmesi: a) Nöbet uygulamalarının görüşülmesi. Nöbet hizmetleri, görülen aksaklıklar ve öneriler. b) 1. Dönem başarı durumunun değerlendirilmesi ve 2. dönem başarıyı artırmak için alınması gereken önlemler. c) Okulun genel disiplin durumunun değerlendirilmesi, okul ödül ve disiplin kurulu başkanının kurula bilgi vermesi. - Öğrenci davranışlarının gözlemlenmesi ve okul aidiyet duygusunun güçlendirilmesi, öğrenci davranışlarının olumlu yönde geliştirilmesi için alınacak önlemlerin kararlaştırılması. - Onur belgesi alan öğrenci sayıları. - Takdir ve teşekkür belgesi alan öğrenci sayıları. d) Yazılı sınav soruları ve sınav kağıtlarının korunması, tertibi, idareye sınav sorularının ve cevap anahtarlarının sunulması. e) Ortak sınavlar ve sınav tarihleri hakkında kurula bilgi arz etme. f) Okulda şiddeti önleme kapsamında yapılan çalışmalar hakkında kurula bilgi arz etme. g) Sportif, sanatsal, bilimsel, kültürel faaliyetlerin değerlendirilmesi ve kurula bilgi arz etme. - Labaratuvar ve Atölyelerdeki aksaklıklar - Öğrenci okul nöbetleri b) Okulun tertip, düzen ve temizliği c) Okul güvenliği d) Tasarruf alışkanlığının öğrencilere kazandırılması, ekonomik aydınlatma, PC’lerin, yazıcıların, TV’lerin, lambaların, çeşmelerin, kış aylarında kapı ve pencerelerin sürekli açık bırakılmaması. Ve buna dikkat etmemenin kişiye ve ülkemize zararları. e) Pansiyon ve Belletici öğretmenlik uygulamaları,

MADDE 23. Kılık-kıyafetle ilgili konuların görüşülmesi. a) Personelin kılık-kıyafet durumu. Kamu kurumlarında çalışanların kılık-kıyafetine dair yönetmelik ve STK’ların (sendikaların) kıyafet konusundaki yaklaşımları hakkında bilgi verme. b) Derslere/atölye ve labaratuvarlara iş önlüğü ile girmenin faydası, tanıtıcı kart takmanın sağladığı faydalar. b) Öğrenci kılık kıyafet durumu (MEB’e bağlı öğrencilerin kılık-kıyafetlerine dair yönetmelik ve okulumuzdaki uygulama)

MADDE 24. 2. Dönem başı zümre öğretmenler kurulu ve Şube öğretmenler Kurulu toplantıları ve tutanakların teslim edilmesi. MADDE 25. Öğretmenlerin rapor ve izin işlemleri.

MADDE 26. Okula gelen resmi yazıların iletilme (e-posta, sms. watsapp vb.) şekli, okunması, imzalanması hakkında bilgi verme.

MADDE 27. Okul sağlığı hizmetleri ile ilgili çalışmalar, İSG tedbirleri hakkında değerlendirme yapılması ve gereken önlemlerin alınmasının görüşülmesi.

MADDE 28. Bilişim araçlarının; öğretim programlarının özelliğine göre ders araç ve gereci olarak kullanılması ile öğrencilerin özel durumları, pansiyon gibi hususlar dikkate alınarak eğitim ortamlarında bulundurulması ve kullanılmasına izin verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, MADDE 29. Sosyal sorumluluk projelerinin yapılışı ve okulumuzda son 5 yıl boyunca elde edilen kazanımlar hakkında kurula bilgi verme.

MADDE 30. Zararlı alışkanlıklarla (tütün, uyuşturucu, alkol, enerji içecekleri, GDO, MSG, trans yağlar vb.) mücadele hakkında bilgi verme. 18 yaşından küçüklere sigara ve alkollü içecek satılması yasaktır. Buna rağmen çevreden öğrencilere bunların satılmasını önlenmesi.

MADDE 31. Okul kantinlerinde satışı ve kuruma sokulması yasak olan obez, kanser yapıcı ürünler hakkında bilgi verme.

MADDE 32. Yıllık plan, günlük plan, öğrenci gelişim tablosu, deney listesi, sınav analizi, başarısızlık nedenleri raporu, öğrenci ders defteri, ders kitabı olmadan yapılan eğitimin olumsuz yönleri. Uygulama derslerinde uygulama yaptırmanın önemi (yabancı dil derslerinde okuma, yazma, konuşma uygulamalarının bilgi ölçütlerini göz önüne alarak not verme). Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ve evde eğitim çalışmalarının görüşülmesi.

MADDE 33. 1. Dönem Destekleme Kurslarının değerlendirilmesi. Puanı yüksek, sıklıkla teşekkür, takdir belgesi alan, mühendis, öğretmen, tekniker vb. olma potansiyeli olan öğrencilere koçluk (liderlik, rehberlik) etme, velileri aydınlatıcı toplantı yapma, okulun 2 -4 yıllık fakültelere gönderdiği öğrenci sayısını artırma konusunda öneriler / yöntemler hakkında kurula bilgi sunma.

MADDE 34. Öğretmenlerin MEB tarafından açılan hizmetiçi eğitim kurslarına / seminerlerine, uzaktan eğitimi daha verimli yapabilmek için web bilişim araçlarını etkin kullanma ve ders materyali hazırlama ile ilgili kurslara katılmanın, kendimizi geliştirmenin önemi hakkında kurula bilgi verme.

MADDE 35. Şubat ayı Sorumluluk sınavları hakkında bilgi verme.

MADDE 36. Çocuk haklarına ilişkin uygulamalar

MADDE 37. Denetim ve rehberlik çalışmaları,

MADDE 38. Temenniler ve Kapanış

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 05.02.2024 - Güncelleme: 05.02.2024 08:32 - Görüntülenme: 170
  Beğen | 0  kişi beğendi